W dniu 3 listopada 2011 roku Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne podpisało Akt Notarialny na podstawie, którego Starostwo Powiatowe w Kielcach przekazało blisko 14 ha gruntów z przeznaczeniem na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin. Powyższe tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przywracanego Zespołu Pałacowo - Parkowego (Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe) oraz drogi krajowej E- 7.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje bezpośrednio bądź w partnerstwie szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach między innymi: Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innnych.

Jednym z nich jest inwestycja pn Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt zakłada następujące produkty i rezultaty:

 • wsparcie z funduszy RPOWŚ 1 nowego terenu inwestycyjnego,
 • powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych wyniesie około 16,8 ha,
 • powierzchnia rozbudowywanych/remontowanych obiektów wyniesie 2 274,10 m²,
 • bezpośrednio stworzonych zostanie 7 nowych miejsc pracy.


Poza wyżej wymienionymi bezpośrednimi i mierzalnymi efektami, realizacja projektu pozytywnie przyczyni się do osiągnięcia innych efektów niemierzalnych. Projekt pozytywnie wpłynie m.in. na:

 • generowanie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie dostępności powierzchni biurowej i terenów pod inwestycje na preferencyjnych warunkach,
 • skuteczniejszą promocję instytucji B+R działających w RCNT (poprzez wspólne akcje promocyjne, działania marketingowe, punkty informacyjne),
 • zwiększenie dostępności usług doradczych dla MŚP,
 • ułatwienie nawiązywania współpracy pomiędzy firmą a jednostkami badawczo-rozwojowymi,
 • ułatwienie firmom pozyskiwania nowych technologii,
 • zwiększenie prestiżu instytucji prowadzących działalność naukowo - badawczą poprzez możliwość lokalizacji działalności lub siedziby firmy na terenie centrum naukowo-technologicznego,
 • wzrost przedsiębiorczości w regionie,
 • poprawę wizerunku województwa, jako ośrodka stymulującego rozwój przedsiębiorczości, innowacji firm, ośrodka, w którym zlokalizowane są centra naukowo-technologiczne.


Realizacja przedmiotowej inwestycji zakłada wykonanie następujących prac budowlanych:

 • remont budynku zabytkowego o powierzchni 1 532 m2: Dwór z Oficyną,
 • zagospodarowanie terenu wokół remontowanych budynków, w tym unormowanie stosunków wodnych,
 • uporządkowanie stawów,
 • budowa parkingu,
 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej z przepompownią,
 • wybudowanie drogi wewnętrznej, ogrodzenie terenów, wyburzenia (w tym usunięcie dawnej instalacji nawadniającej szkółkę leśną) oraz mulczowanie,
 • wybudowanie kanału technologicznego,
 • instalacja oświetlenia i sieci energetyczne (wraz z przyłączami kablowymi średniego napięcia z dwoma stacjami transformatorowymi na działkach 137/14 i 137/18).
 • remont budynku spichlerza (magazynu zbożowego) o powierzchni 655 m2.


Całkowity koszt inwestycji - 22 162 700,75 zł.

Dofinansowanie EFRR - 13 297 620,45 zł.

Wkład własny - 8 865 080,30 zł.