Nabór Partnerów Gospodarczych
 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW GOSPODARCZYCH DLA PROJEKTU PN. MEDICAL SCIENCE PARK

 


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą”,
Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego

ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu


pn. Medical Science Park – stem cells our future
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, którym powierzona zostanie rola Partnerów projektu.

Nabór dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być:

1) podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny

2) podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1) [zgodnie z art. 33 ust. 6 Ustawy],

3) podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest utworzenie w Województwie Świętokrzyskim stabilnego i nowoczesnego ośrodka badawczo – wdrożeniowego zmierzającego do ukształtowania prężnie funkcjonującej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna, która będzie sprzyjała rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu, przyczyni się do stworzenia nowych i trwałych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy. Projekt zmierzać będzie do stworzenia ośrodka kształtującego system transferu technologii i wiedzy oraz integracji i konsolidacji potencjału naukowego., tj. m.in.:

- podniesienie jakości i ilości prowadzonych badań w jednostkach badawczo-rozwojowych,

- organizacja prac badawczych w celu wdrożenia ich rezultatów w przedsiębiorstwie, a także wsparcie procesu tworzenia i rozwoju firm spin-off, spin-out.

Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 • współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera;
 • zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu;
 • współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy).


Przewidywany termin realizacji projektu (może ulec zmianie w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie): 2017 – 2021.

Kwota planowana na realizację Projektu: maksymalnie 40 000 000,00 PLN

Podmiot, ubiegający się o wybór na Partnera Projektu musi spełnić poniższe wymogi:

 • działa w obszarach objętych tematyką projektową,
 • złoży tylko jedną ofertę,
 • ma siedzibę/oddział lub prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, dopuszczalny jest wybór Partnera spoza Regionu, ale na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie musi on posiadać siedzibę/oddział lub prowadzić działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • zadeklaruje współpracę z Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego i właściwej realizacji Projektu
 • opcjonalnie zadeklaruje udział finansowy po stronie wkładu własnego.


Składane oferty muszą zawierać:

 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz wykazanego doświadczenia w realizacji projektów – wypełniony Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1),
 • pisemną Deklarację współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie (wzór stanowi załącznik nr 2) oraz wszystkie załączniki stanowiące integralne części Formularza oferty,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa (tylko w przypadku, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub nie jest wymagany).


UWAGA: Formularz Oferty, Oświadczenia kandydata na partnera projektu oraz Deklaracja współpracy powinny być podpisane zgodnie z dokumentacją potwierdzającą formę reprezentacji.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury Wnioskodawcy jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu – Medical Science Park – stem cells our future” – oferty z załącznikami oraz deklaracji uczestnictwa w partnerstwie podmiotów (wzory druków do pobrania w załączeniu) w sekretariacie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, lub przesłanie pocztą na adres Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny),

- w terminie do dnia 17 października 2016 r. godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty).

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty.

Ofertę uznaje się za spełniającą wymogi formalno-prawne, jeżeli:

 1. została złożona w wymaganym terminie i w wyznaczonym miejscu,
 2. zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty i deklaracji współpracy, podpisane przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy,
 3. została wypełniona czytelnie (np. komputerowo) w języku polskim,
 4. zawiera wszystkie wymagane załączniki.


Załączniki powinny być w sposób trwały związane (np. spięte, zbindowane) z ofertą.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez powołaną do tego celu komisję konkursową.

Oferty, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalno-prawnych, zostaną odrzucone.

Decyzję o wyborze partnera akceptuje Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, po zapoznaniu się z opinią komisji, biorąc pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

 • zgodność zaproponowanych działań projekcie z zapisami SZOOP oraz kryteriami wyboru projektów,
 • wkład potencjalnego Partnera w realizację partnerstwa (zasobów ludzkich, finansowych, technicznych i organizacyjnych),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze


Decyzja Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, dotycząca wyboru partnera, kończy niniejsze postępowanie i zostanie podana do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ogłaszającego pod adresem: www.rcnt.pl oraz http://bip.sejmik.kielce.pl/391-ogloszenia.html

Zakończenie niniejszego postępowania i wytypowanie Partnerów projektu nie jest równoznaczne z przekazaniem dofinansowania na realizację wskazanych w ogłoszeniu zadań. Ogłaszający zastrzega sobie prawo modyfikowania i wprowadzania zmian do proponowanych założeń, na etapie przygotowania umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie oraz późniejszej realizacji projektu.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 Ustawy z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:


 5. Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
  1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 10 pkt
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa 0 – 20 pkt
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 0 – 10 pkt


  Maksymalna liczba: 40 pkt.

 6. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 20 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 7. Ogłaszający planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
 8. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnerów), zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.rcnt.pl oraz http://bip.sejmik.kielce.pl/391-ogloszenia.html


Procedura odwoławcza

 1. Podmiotom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranych Partnerów w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze Partnerów projektu. Po upływie tego terminu odwołania nie będą rozpatrywane.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu Medical Science Park – stem cells our future” na adres wskazany w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone na zasadach określonych w ogłoszeniu, przez osoby niezaangażowane w ocenę przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera ofert, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanych stron postępowania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, wnioskodawca otrzyma drogą pisemną informację o przyczynach nieuwzględnienia odwołania, wraz z uzasadnieniem.


Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym jego etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Wydłużenia trwania naboru poprzez zmianę daty końcowej.
 6. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia, ale nie więcej niż o 30 dn
 7. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 8. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (www.rcnt.pl) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.


Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranych Partnerów.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do Konsorcjum udziela Jakub Czaplarski, Dział Projektów i Rozwoju w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, Podzamcze 45, piętro II, pokój 3/16, tel. 41 343-40-50, jakub.czaplarski@rcnt.pl.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz oferty
 2. Deklaracja współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie
 3. Oświadczenia kandydata na partnera projektu.
 4. Fiszka projektowa inwestycji pn. „Medical Science Park – stem cells our future”.


Ogłoszenie wersja elektroniczna
 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW GOSPODARCZYCH DLA PROJEKTU PN. MEDICAL SCIENCE PARK

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej „Ustawą”,
Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego

ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu


pn. Medical Science Park – stem cells our future
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, którym powierzona zostanie rola Partnerów projektu.

Nabór dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być:

1) podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny

2) podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1) [zgodnie z art. 33 ust. 6 Ustawy],

3) podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest utworzenie w Województwie Świętokrzyskim stabilnego i nowoczesnego ośrodka badawczo – wdrożeniowego zmierzającego do ukształtowania prężnie funkcjonującej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna, która będzie sprzyjała rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu, przyczyni się do stworzenia nowych i trwałych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy. Projekt zmierzać będzie do stworzenia ośrodka kształtującego system transferu technologii i wiedzy oraz integracji i konsolidacji potencjału naukowego., tj. m.in.:

- podniesienie jakości i ilości prowadzonych badań w jednostkach badawczo-rozwojowych,

- organizacja prac badawczych w celu wdrożenia ich rezultatów w przedsiębiorstwie, a także wsparcie procesu tworzenia i rozwoju firm spin-off, spin-out.

Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 • współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera;
 • zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu;
 • współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy).


Przewidywany termin realizacji projektu (może ulec zmianie w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie): 2017 – 2021.

Kwota planowana na realizację Projektu: maksymalnie 40 000 000,00 PLN

Podmiot, ubiegający się o wybór na Partnera Projektu musi spełnić poniższe wymogi:

 • działa w obszarach objętych tematyką projektową,
 • złoży tylko jedną ofertę,
 • ma siedzibę/oddział lub prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, dopuszczalny jest wybór Partnera spoza Regionu, ale na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie musi on posiadać siedzibę/oddział lub prowadzić działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • zadeklaruje współpracę z Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego i właściwej realizacji Projektu
 • opcjonalnie zadeklaruje udział finansowy po stronie wkładu własnego.


Składane oferty muszą zawierać:

 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz wykazanego doświadczenia w realizacji projektów – wypełniony Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1),
 • pisemną Deklarację współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie (wzór stanowi załącznik nr 2) oraz wszystkie załączniki stanowiące integralne części Formularza oferty,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa (tylko w przypadku, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub nie jest wymagany).


UWAGA: Formularz Oferty, Oświadczenia kandydata na partnera projektu oraz Deklaracja współpracy powinny być podpisane zgodnie z dokumentacją potwierdzającą formę reprezentacji.

Warunkiem rozpatrzenia kandydatury Wnioskodawcy jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu – Medical Science Park – stem cells our future” – oferty z załącznikami oraz deklaracji uczestnictwa w partnerstwie podmiotów (wzory druków do pobrania w załączeniu) w sekretariacie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, lub przesłanie pocztą na adres Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny),

- w terminie do dnia 17 października 2016 r. godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty).

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty.

Ofertę uznaje się za spełniającą wymogi formalno-prawne, jeżeli:

 1. została złożona w wymaganym terminie i w wyznaczonym miejscu,
 2. zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty i deklaracji współpracy, podpisane przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy,
 3. została wypełniona czytelnie (np. komputerowo) w języku polskim,
 4. zawiera wszystkie wymagane załączniki.


Załączniki powinny być w sposób trwały związane (np. spięte, zbindowane) z ofertą.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez powołaną do tego celu komisję konkursową.

Oferty, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalno-prawnych, zostaną odrzucone.

Decyzję o wyborze partnera akceptuje Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, po zapoznaniu się z opinią komisji, biorąc pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

 • zgodność zaproponowanych działań projekcie z zapisami SZOOP oraz kryteriami wyboru projektów,
 • wkład potencjalnego Partnera w realizację partnerstwa (zasobów ludzkich, finansowych, technicznych i organizacyjnych),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze


Decyzja Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, dotycząca wyboru partnera, kończy niniejsze postępowanie i zostanie podana do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ogłaszającego pod adresem: www.rcnt.pl oraz http://bip.sejmik.kielce.pl/391-ogloszenia.html

Zakończenie niniejszego postępowania i wytypowanie Partnerów projektu nie jest równoznaczne z przekazaniem dofinansowania na realizację wskazanych w ogłoszeniu zadań. Ogłaszający zastrzega sobie prawo modyfikowania i wprowadzania zmian do proponowanych założeń, na etapie przygotowania umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie oraz późniejszej realizacji projektu.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 Ustawy z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:


 5. Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
  1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 10 pkt
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa 0 – 20 pkt
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 0 – 10 pkt


  Maksymalna liczba: 40 pkt.

 6. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 20 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 7. Ogłaszający planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
 8. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnerów), zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.rcnt.pl oraz http://bip.sejmik.kielce.pl/391-ogloszenia.html


Procedura odwoławcza

 1. Podmiotom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranych Partnerów w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze Partnerów projektu. Po upływie tego terminu odwołania nie będą rozpatrywane.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu Medical Science Park – stem cells our future” na adres wskazany w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone na zasadach określonych w ogłoszeniu, przez osoby niezaangażowane w ocenę przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera ofert, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanych stron postępowania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, wnioskodawca otrzyma drogą pisemną informację o przyczynach nieuwzględnienia odwołania, wraz z uzasadnieniem.


Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym jego etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Wydłużenia trwania naboru poprzez zmianę daty końcowej.
 6. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia, ale nie więcej niż o 30 dn
 7. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 8. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (www.rcnt.pl) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.


Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranych Partnerów.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do Konsorcjum udziela Jakub Czaplarski, Dział Projektów i Rozwoju w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, Podzamcze 45, piętro II, pokój 3/16, tel. 41 343-40-50, jakub.czaplarski@rcnt.pl.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz oferty
 2. Deklaracja współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie
 3. Oświadczenia kandydata na partnera projektu.
 4. Fiszka projektowa inwestycji pn. „Medical Science Park – stem cells our future”.


Ogłoszenie wersja elektroniczna