Tereny inwestycyjne
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

 
 

1.Tereny inwestycyjne obejmują działki o numerach: 137/64, 137/65, 137/66, 137/67, 137/68, 137/69, 137/70, 137/71 oraz 137/72, a ich łączna powierzchnia wynosi ponad 12 ha. Zlokalizowane są w miejscowości Starochęciny, obręb 14 – Starochęciny, gmina Chęciny, powiat kielecki, Województwo Świętokrzyskie
2.Wielkość poszczególnych działek:

 • 137/64 – 0,3760 ha,
 • 137/65 – 3,0688 ha
 • 137/66 – 1,8639 ha,
 • 137/67 – 2,0460 ha,
 • 137/68 – 0,4968 ha,
 • 137/69 – 0,6920 ha,
 • 137/70 – 0,9905 ha,
 • 137/71 – 2,0904 ha,
 • 137/72 – 1,00 ha.


3.Uzbrojenie terenów polegało na:

 • budowie parkingów;
 • wybudowaniu sieci kanalizacyjnej z przepompownią;
 • wybudowaniu drogi wewnętrznej;
 • ogrodzeniu terenów;
 • wybudowaniu kanału technologicznego;
 • instalacji oświetlenia i sieci energetycznej;
 • ułożeniu sieci światłowodowej.


4.Przeznaczenie podstawowe – teren laboratoryjno-produkcyjny.
5.Przeznaczenie uzupełniające:

 • zieleń izolacyjna,
 • urządzenia komunikacyjne,
 • infrastruktura techniczna.


Ważne informacje:

Długość dzierżawy będzie uzależniona od stopnia innowacyjności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz jego wpływu na rozwój inteligentnych specjalizacji regionalnych określonych w „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+” zatwierdzonej 24 lutego 2014 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • lokalizacja usług nieuciążliwych o różnej formie działalności komercyjnej z wykluczeniem inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości, określone w przepisach szczególnych,
 • preferowane formy hali produkcyjno-laboratoryjnej o konstrukcji stalowej z elewacją wykorzystującą drewno naturalne, szkoło i aluminium,
 • dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę i nawierzchnię utwardzaną do 60% powierzchni działek, natomiast pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną (zieleń),
 • dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przy realizacji zabudowy wymagane jest stosowanie rozwiązań projektowych, pozwalających na harmonijne wkomponowanie obiektów usługowych w otoczenie oraz krajobraz,
 • możliwość prowadzenia działalności, z zastosowaniem nieuciążliwych dla środowiska procesów technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Zachowanie właściwej odległości oraz odpowiedniego rozwiązania obiektów w stosunku do otoczenia,
 • zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów,
 • obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w granicach realizowanej inwestycji,
 • zaleca się realizować parkingi z uwzględnieniem zadrzewień i zakrzewień,
 • dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych,
 • w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich wywozu, nakazuje się również podmiotom prowadzącym działalność uregulowanie formalno – prawne z zakresu gospodarki odpadami.


Walory miejsca


ogrody wloskie


W najbliższym sąsiedztwie terenów inwestycyjnych zlokalizowany jest odrestaurowany XVII-wieczny zespół pałacowo-parkowy, który został zaadaptowany na cele Centrum Konferencyjno–Szkoleniowego.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe dysponuje trzema salami wykładowymi. Pierwsza z nich, „niebieska”, zlokalizowana jest w budynku dawnej oficyny. Jest w pełni wyposażona w sprzęt audio-wizualny (rzutnik, ekran, mównica, nagłośnienie) i może pomieścić 100 osób. Sala „malinowa” jest przeznaczona na szkolenia wymagające od organizatorów miejsca umożliwiającego uczestnikom swobodne wykonywanie notatek. Wyposażona jest w długi stół oraz 16 miejsc siedzących. Trzecia sala zlokalizowana jest w budynku dawnego dworu i jest wyposażona w sprzęt wizualny (rzutnik i ekran). Sala ta może pomieścić maksymalnie 40 osób/

Obok Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego znajduje się budynek dawnego spichlerza, który został zaadaptowany na cele noclegowe. Obecnie znajduje się tu hotel, który jest w stanie pomieścić 47 osób.

W dyspozycji Centrum jest także parking dla samochodów osobowych oraz autobusów, który może pomieścić około 100 pojazdów.
Historia Dworu

Dwór w Podzamczu Chęcińskim powstał w XVII wieku w miejscu dawnego folwarku. Zbudował go Starosta Chęciński Stanisław Branicki, który przeniósł tu siedzibę Starosty z Zamku Chęcińskiego.

W latach 1673-1674 następuje rozbudowa zespołu rezydencjonalnego o pałacyk w stylu willi włoskiej wraz z ogrodami. Fundatorem był ówczesny Starosta Chęciński - Stefan Bidziński.

Z dawnego założenia rezydencjalno-obronnego pozostał budynek główny od strony południowej, oficyna od wschodu, portal okienny z herbem Gryf, resztki fosy. Wczesnobarokowy budynek dworu o wymiarach 24x8 metra jest piętrowy, posiada dwa narożne kwadratowe alkierze o bokach około 5,5 metra. W zachodnim alkierzu mieściła się kaplica. Wejście zdobi marmurowy portal.

W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu koło Chęcin można zakwalifikować, jako jedyny na terenie województwa świętokrzyskiego przykład rezydencji z okresu tzw. dojrzałego baroku.

Znajdujące się w pobliżu stawy oraz ogród włoski zwiększają atrakcyjność terenów dla inwestorów. To także doskonałe miejsce do organizowania różnorodnych imprez, koncertów i szkoleń plenerowych.

panorama


Wnętrze dworu

Wnętrze pałacu utrzymane jest w barokowym klimacie. W budynku zachowane zostały sklepienia kolebkowe i kolebkowo–krzyżowe. Dwór posiada dwa narożne alkierze, stanowiące charakterystyczny element architektury polskiej XVI i XVII w. w jednym z nich mieściła się kaplica. Przeprowadzone czynności budowlane umożliwiły dostosowanie oficyny i dworu na cele konferencyjno-szkoleniowe. Zostały utworzone trzy sale przeznaczone na potrzeby organizacji różnego rodzaju wydarzeń o znaczeniu gospodarczym. Równocześnie obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie certyfikowanej windy.

sala


centrum

Brama Jana III Sobieskiego

Do zespołu należy ozdobna brama wjazdowa w formie łuku triumfalnego, wzniesiona, według przekazów, na powitanie króla Jana III Sobieskiego, który wracał z Wiednia. Ufundowana została przez Stefana Bidzińskiego w latach 1673-1674.

Brama znajduje się na południe od pałacu i jest skierowana frontem do rezydencji, do której prowadzi 300-letnia aleja lipowa.

brama
Tereny inwestycyjne
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu
 
 

1.Tereny inwestycyjne obejmują działki o numerach: 137/64, 137/65, 137/66, 137/67, 137/68, 137/69, 137/70, 137/71 oraz 137/72, a ich łączna powierzchnia wynosi ponad 12 ha. Zlokalizowane są w miejscowości Starochęciny, obręb 14 – Starochęciny, gmina Chęciny, powiat kielecki, Województwo Świętokrzyskie
2.Wielkość poszczególnych działek:

 • 137/64 – 0,3760 ha,
 • 137/65 – 3,0688 ha
 • 137/66 – 1,8639 ha,
 • 137/67 – 2,0460 ha,
 • 137/68 – 0,4968 ha,
 • 137/69 – 0,6920 ha,
 • 137/70 – 0,9905 ha,
 • 137/71 – 2,0904 ha,
 • 137/72 – 1,00 ha.


3.Uzbrojenie terenów polegało na:

 • budowie parkingów;
 • wybudowaniu sieci kanalizacyjnej z przepompownią;
 • wybudowaniu drogi wewnętrznej;
 • ogrodzeniu terenów;
 • wybudowaniu kanału technologicznego;
 • instalacji oświetlenia i sieci energetycznej;
 • ułożeniu sieci światłowodowej.


4.Przeznaczenie podstawowe – teren laboratoryjno-produkcyjny.
5.Przeznaczenie uzupełniające:

 • zieleń izolacyjna,
 • urządzenia komunikacyjne,
 • infrastruktura techniczna.


Ważne informacje:

Długość dzierżawy będzie uzależniona od stopnia innowacyjności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz jego wpływu na rozwój inteligentnych specjalizacji regionalnych określonych w „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+” zatwierdzonej 24 lutego 2014 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • lokalizacja usług nieuciążliwych o różnej formie działalności komercyjnej z wykluczeniem inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości, określone w przepisach szczególnych,
 • preferowane formy hali produkcyjno-laboratoryjnej o konstrukcji stalowej z elewacją wykorzystującą drewno naturalne, szkoło i aluminium,
 • dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę i nawierzchnię utwardzaną do 60% powierzchni działek, natomiast pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną (zieleń),
 • dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przy realizacji zabudowy wymagane jest stosowanie rozwiązań projektowych, pozwalających na harmonijne wkomponowanie obiektów usługowych w otoczenie oraz krajobraz,
 • możliwość prowadzenia działalności, z zastosowaniem nieuciążliwych dla środowiska procesów technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Zachowanie właściwej odległości oraz odpowiedniego rozwiązania obiektów w stosunku do otoczenia,
 • zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
 • bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów,
 • obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w granicach realizowanej inwestycji,
 • zaleca się realizować parkingi z uwzględnieniem zadrzewień i zakrzewień,
 • dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych,
 • w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich wywozu, nakazuje się również podmiotom prowadzącym działalność uregulowanie formalno – prawne z zakresu gospodarki odpadami.


Walory miejsca


ogrody wloskie


W najbliższym sąsiedztwie terenów inwestycyjnych zlokalizowany jest odrestaurowany XVII-wieczny zespół pałacowo-parkowy, który został zaadaptowany na cele Centrum Konferencyjno–Szkoleniowego.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe dysponuje trzema salami wykładowymi. Pierwsza z nich, „niebieska”, zlokalizowana jest w budynku dawnej oficyny. Jest w pełni wyposażona w sprzęt audio-wizualny (rzutnik, ekran, mównica, nagłośnienie) i może pomieścić 100 osób. Sala „malinowa” jest przeznaczona na szkolenia wymagające od organizatorów miejsca umożliwiającego uczestnikom swobodne wykonywanie notatek. Wyposażona jest w długi stół oraz 16 miejsc siedzących. Trzecia sala zlokalizowana jest w budynku dawnego dworu i jest wyposażona w sprzęt wizualny (rzutnik i ekran). Sala ta może pomieścić maksymalnie 40 osób/

Obok Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego znajduje się budynek dawnego spichlerza, który został zaadaptowany na cele noclegowe. Obecnie znajduje się tu hotel, który jest w stanie pomieścić 47 osób.

W dyspozycji Centrum jest także parking dla samochodów osobowych oraz autobusów, który może pomieścić około 100 pojazdów.
Historia Dworu

Dwór w Podzamczu Chęcińskim powstał w XVII wieku w miejscu dawnego folwarku. Zbudował go Starosta Chęciński Stanisław Branicki, który przeniósł tu siedzibę Starosty z Zamku Chęcińskiego.

W latach 1673-1674 następuje rozbudowa zespołu rezydencjonalnego o pałacyk w stylu willi włoskiej wraz z ogrodami. Fundatorem był ówczesny Starosta Chęciński - Stefan Bidziński.

Z dawnego założenia rezydencjalno-obronnego pozostał budynek główny od strony południowej, oficyna od wschodu, portal okienny z herbem Gryf, resztki fosy. Wczesnobarokowy budynek dworu o wymiarach 24x8 metra jest piętrowy, posiada dwa narożne kwadratowe alkierze o bokach około 5,5 metra. W zachodnim alkierzu mieściła się kaplica. Wejście zdobi marmurowy portal.

W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu koło Chęcin można zakwalifikować, jako jedyny na terenie województwa świętokrzyskiego przykład rezydencji z okresu tzw. dojrzałego baroku.

Znajdujące się w pobliżu stawy oraz ogród włoski zwiększają atrakcyjność terenów dla inwestorów. To także doskonałe miejsce do organizowania różnorodnych imprez, koncertów i szkoleń plenerowych.

panorama

Wnętrze dworu

Wnętrze pałacu utrzymane jest w barokowym klimacie. W budynku zachowane zostały sklepienia kolebkowe i kolebkowo–krzyżowe. Dwór posiada dwa narożne alkierze, stanowiące charakterystyczny element architektury polskiej XVI i XVII w. w jednym z nich mieściła się kaplica. Przeprowadzone czynności budowlane umożliwiły dostosowanie oficyny i dworu na cele konferencyjno-szkoleniowe. Zostały utworzone trzy sale przeznaczone na potrzeby organizacji różnego rodzaju wydarzeń o znaczeniu gospodarczym. Równocześnie obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie certyfikowanej windy.

sala


centrum


Brama Jana III Sobieskiego

Do zespołu należy ozdobna brama wjazdowa w formie łuku triumfalnego, wzniesiona, według przekazów, na powitanie króla Jana III Sobieskiego, który wracał z Wiednia. Ufundowana została przez Stefana Bidzińskiego w latach 1673-1674.

Brama znajduje się na południe od pałacu i jest skierowana frontem do rezydencji, do której prowadzi 300-letnia aleja lipowa.

brama