Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Struktura

Drukuj
Powiadom znajomego


Struktura

Pracami Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego kierują dr n. med. Michał Piast - Dyrektor oraz Karolina Mazur - Durnaś - Zastępca Dyrektora.

Dyrektor reprezentuje RCNT i podejmuje samodzielne decyzje służące realizacji zadań statutowych, zapewnia funkcjonowanie i ciągłość działalności RCNT, warunki jego działania, a także organizację pracy.

1. Dział Finansowo - Księgowy

Pracami Działu kieruje Elwira Kwiecień - Główny Księgowy

Do obowiązków Działu należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości RCNT;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej dla celów planowania, kontroli i zarządzania;
 5. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych finansowo – księgowych i sprawozdań pośrednio związanych z zagadnieniami finansowo - księgowymi;
 6. Dokonywanie tematycznych analiz ekonomicznych i rocznej analizy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów i odchyleń od wskaźników planowych;
 7. Prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie zasądzonych należności;
 8. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. Sporządzanie bilansu rocznego;
 10. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów gospodarczych i finansowych;
 11. Zebranie materiałów, opracowanie planów w zakresie zatrudnienia, usług i planów finansowych;
 12. Kontrola wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;
 13. Opracowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 14. Nadzór nad prowadzeniem wszelkich spraw pracowniczych w RCNT;
 15. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, kart urlopowych, delegacji itp.
 16. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników RCNT, za wyjątkiem Dyrektora.

2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych

Do obowiązków Działu należy:

 1. Wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz RCNT,
 2. Analiza pod względem prawnym projektów pism sporządzanych w RCNT,
 3. Udzielanie wyjaśnień prawnych i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby RCNT,
 4. Sporządzenia projektów pism w zakresie prawnym i zestawień w zakresie prawnym,
 5. Sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym w szczególności zarządzeń Dyrektora RCNT, regulaminów, instrukcji,
 6. Sporządzanie projektów umów, konsultacje w sprawach sporządzania projektów umów oraz ocena takich projektów pod względem formalnoprawnym,
 7. Nadzór formalnoprawnej poprawności dokumentacji wytwarzanej przez RCNT,
 8. Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach,
 9. Analiza i proponowanie zmian do tekstów istniejących umów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym,
 10. Przygotowywanie dokumentacji formalnoprawnej dot. planowanych, prowadzonych i zakończonych inwestycji,
 11.  Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań budowlano – remontowych zatwierdzonych przez RCNT w zakresie formalnoprawnym,
 12. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 30 000 euro, pod względem formalnoprawnym,
 13. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 30 000 euro, pod względem formalnoprawnym,
 14. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formalnoprawnym,
 15. Prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań ws. zamówień publicznych,
 16.  Sporządzanie protokołów i wniosków przedkładanych do zatwierdzenia,
 17.  Przechowywanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych.

3. Dział Projektów i Rozwoju

Pracami Działu kieruje Cezary Cichy

Do obowiązków Działu należy:

 1. opracowywanie informacji, zestawień, sprawozdań, wykazów na temat realizowanych projektów,
 2. wyszukiwanie i aplikowanie o środki zewnętrzne właściwe dla realizowanych zadań statutowych,
 3. współdziałanie z uczelniami z terenu województwa świętokrzyskiego we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
 4. koordynowanie przedsięwzięć, wymagających współpracy różnych podmiotów naukowych oraz biznesowych zmierzających do komercjalizacji opracowań naukowych,
 5. zawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami, parkami technologicznymi, centrami nauki oraz ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy
  i technologii,
 6. organizowanie pomocy w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć, powstających na terenie RCNT,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie poszukiwania finansowania zewnętrznego skierowanej dla pracowników i osób inwestujących na terenach RCNT,
 8. organizowanie wyjazdów zagranicznych, dni współpracy i konferencji zagranicznych, wystaw, targów,
 9. monitoring możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE i innych źródeł,
 10. przygotowywanie koncepcji projektów w oparciu o fundusze UE, jak i inne,
 11.  opracowywanie dokumentacji i analiz na potrzeby realizacji projektów,
 12.  sporządzanie wniosków o dofinansowanie, biznes planów, strategii realizacji projektów,
 13.  nadzór nad prawidłową realizacją projektów, za wyjątkiem zakresu Głównego Księgowego oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Prawnych i Zamówień Publicznych,
 14.  prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z przygotowywaniem i realizacją projektu oraz jego poszczególnymi fazami,
 15.  przygotowywanie pism i wniosków o dokonywanie zmian w projektach, przesunięć
  w harmonogramach, wydłużenia terminów realizacji,
 16.  bieżąca współpraca z instytucjami wdrażającymi, partnerami projektu,
 17.  udział w opracowywaniu dokumentacji formalno-prawnej (umowy, aneksy) i finansowej projektu,
 18.  analizowanie postępu finansowego realizacji projektu, współpraca z Działem Finansowo-Kadrowym oraz Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Prawnych i Zamówień Publicznych,
 19.  monitorowanie zmian w procedurach, wytycznych i innych regulacjach mających wpływ na prawidłową realizację projektu,
 20.  przygotowanie dokumentów projektowych na potrzeby kontroli będących w zakresie przygotowania Działu,
 21.  archiwizacja dokumentacji projektowej,
 22.  monitorowanie programów i projektów związanych z innowacjami i nowoczesnymi technologiami,
 23.  udzielenie informacji o funkcjonowaniu i działaniach RCNT zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 24.  systematyczne przygotowanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu i działaniach RCNT,
 25.  utrzymywanie kontaktów z opinią publiczną w zakresie zleconym przez przełożonego i uzgodnionym z Dyrektorem RCNT
 26.  przygotowywania materiałów prasowych i informacyjnych,
 27.  realizacja polityki informacyjnej RCNT w zakresie zleconym przez przełożonego i uzgodnionym z Dyrektorem RCNT
 28.  opracowanie artykułów prasowych, przemówień, wszelkiego rodzaju informacji,
 29.  organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań, seminariów, w tym konferencji prasowych,
 30.  promocja RCNT oraz projektów realizowanych RCNT,
 31.  przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych,
 32.  obsługa Centrum Nauki,
 33.  redagowanie strony internetowej RCNT.

4. Dział Biobankingu i Badań Naukowych

Pracami Działu kieruje Joanna Gleńska-Olender

W skład Oddziału Projektów Medycznych i Badań Naukowych wchodzą zespoły laboratoriów obejmujące:

 • Biobank Świętokrzyski,
 • Laboratoria Badawczo-Wdrożeniowe.

Do obowiązków Działu należy:

 1. Przyjmowanie i rejestracja próbek w pracowniach,
 2. Przygotowywanie stanowiska pracy do badań laboratoryjnych,
 3. Przygotowywanie próbek do badań według obowiązujących procedur i instrukcji,
 4. Wykonywanie analiz według obowiązujących procedur i instrukcji,
 5. Przygotowywanie i realizacja projektów naukowo-badawczych.

Oddział Bankowania Komórek Macierzystych (Publiczny Bank Komórek Macierzystych)

Oddziałem Bankowania Komórek Macierzystych (Publicznym Bankiem Komórek macierzystych z Krwi Pępowinowej) kieruje Kierownik Działu Biobankingu i Badań Naukowych.

Do obowiązków Oddziału należy:

 1. kwalifikacja i preparatyka krwi pępowinowej
 2. badania laboratoryjne regulowane wewnętrznymi procedurami
 3. kontrola procesów laboratoryjnych.

6. Dział Badań Laboratoryjnych (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne)

Pracami Działu kieruje Małgorzata Pawlonka

Do obowiązków Działu należy:

 1. Przyjmowanie oraz rejestracja próbek
 2. Przygotowanie materiału do oznaczeń
 3. Wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych
 4. Prowadzenie zewnątrz- oraz wewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości
 5. Prowadzenie oraz zarządzanie dokumentacją w zakresie obejmującym funkcjonowanie Działu.
 6. Monitorowanie bieżącego stanu sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników.

7. Centrum Nauki

Do obowiązków Oddziału należy:

W ramach Oddziału funkcjonują dwa Zespoły kierowane przez Koordynatorów – zespół ds. warsztatów naukowych oraz zespół ds. wystawy.

Zespół ds. warsztatów naukowych

Pracami Zespołu kieruje Klaudia Bartkiewicz

Do obowiązków Zespołu należy:

 1. Prowadzenie warsztatów biologiczno- chemicznych dla różnych grup wiekowych w Centrum Nauki.
 2. Tworzenie scenariuszy i prezentacji warsztatów.
 3. Organizowanie akcji promocyjnych i eventów.
 4. Bieżące prace biurowe.
 5. Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków służbowych.

Zespół ds. wystawy

Pracami Zespołu kieruje Natalia Walkowiak.

Do obowiązków Zespołu należy:

 1. Monitoring oraz kontrola działań związanych z organizacją wystaw naukowych.
 2. Odpowiedzialność za wygląd zewnętrzny i wewnętrzny wystaw.
 3. Oprowadzanie po wystawach naukowych.
 4. Organizowanie akcji promocyjnych i eventów.
 5. Sporządzanie oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji w Centrum Nauki.
 6. Organizowanie spotkań, narad, konferencji pod względem obsługi technicznej.
 7. Bieżące prace biurowe.
 8.  Zawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi centrami nauki.
 9. Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków służbowych.

W ramach zespołu ds. wystawy funkcjonuje jednoosobowe ds. biurowych.

8. Wieloosobowe stanowisko do spraw administracyjnych

Do obowiązków Stanowiska należy:

 1. Prowadzenie sekretariatu oraz obsługi kancelaryjnej jednostki,
 2. Obsługa interesantów,
 3. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,  dbanie
  o prawidłowy obieg dokumentów,
 4. Prowadzenie ewidencji dowodów obecności pracowników,
 5. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych,
 6. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 7. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. Obsługa urządzeń biurowych,
 10. Prowadzenie obsługi administracyjno – organizacyjnej RCNT
 11. Prowadzenie terminarza  narad, spotkań, posiedzeń,
 12. Prowadzenie, zaopatrzenia w niezbędne urządzenia i wyposażenie pomieszczeń biurowych.

LOKALIZACJA RCN-T

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI