bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
24 września 2018
Spotkanie informacyjne dotyczące działania Wzór na konkurencję oraz poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
25 września 2018
bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
24 września 2018
Spotkanie informacyjne dotyczące działania Wzór na konkurencję oraz poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
25 września 2018

Warsztaty regionalne dla aktorów innowacji i innych interesariuszy poświęcone opracowaniu Wspólnych Planów Działań

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie pn. Warsztaty regionalne dla aktorów innowacji i innych interesariuszy poświęcone opracowaniu Wspólnych Planów Działań, w ramach projektu o akronimie RDI2CluB. Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:

 • główne założenia projektu RDI2CluB,
 • źródła niskiej emisji,
 • rozwój biogospodarki w regionie w kontekście realizowanego projektu,
 • JAP’y – Wspólne Plany Działania – ich założenia oraz cele,
 • cele i zasady działania Centrum współpracy na temat biogospodarki (HUB).

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT), dr n. med. Michał Piast przywitał przybyłych na spotkanie gości. Następnie Pan Cezary Cichy – kierownik Działu Projektów i Rozwoju w RCNT opowiedział o założeniach projektu o akronimie RDI2CluB. Przedstawił partnerów, którzy biorą udział w projekcie, wyjaśnił pojęcie biogospodarki, omówił główne założenia i zadania, jakie są i będą realizowane w jego ramach. Na koniec swojego wystąpienia omówił założenia pilotażu, który jest częścią projektu. Będzie on prowadzony na terenie dwóch gmin uzdrowiskowych: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój i będzie polegał na badaniu jakości powietrza dla analizy zwłaszcza niskiej emisji (spowodowanej np. ogrzewaniem domów mieszkalnych paliwami kopalnymi, odpadami) oraz wdrożenia rozwiązań (produkcyjnych/procesowych) oferowanych przez firmy, w celu zmiany podejścia/zachowań lokalnych społeczności w miastach i na terenach wiejskich odnośnie zanieczyszczania powietrza, zwłaszcza zjawiska smogu. Do realizacji pilotażu będzie wykorzystywany dron, model: DJI 600 Matrice oraz stacja pomiarowa DR1000, która będzie dokonywała następujących pomiarów: pyły zawieszone PM :1; 2,5; 10;NO oraz SO dla wysokich i niskich stężeń.

Kolejnym temat prelekcji – Źródła niskiej emisji, został przedstawiony przez dr hab. Annę Rabajczyk prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Na wstępie wystąpienia zdefiniowane zostało pojęcie niskiej emisji jako wydzielanie produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40 m. Przedstawione zostały także źródła emisji, rodzaje zanieczyszczeń oraz ich wpływ na człowieka i środowisko.

Przedstawiono stan powietrza w województwie świętokrzyskim, na przykładzie miasta Kielce,
w którym normy PM10 zostały przekroczone 41-krotnie oraz Buska-Zdroju, w którym normy PM10 zostały przekroczone 58-krotne.

Kolejny prelegent – Pan Marek Szymczyk, właściciel firmy ResLab sp. z o. o. omówił temat: Termomodernizacja budynków oraz wdrażanie OZE jako sposoby przeciwdziałania niskiej emisji. Wymienił on elementy termomodernizacji, efekty termomodernizacji budynków z podziałem na gaz ziemny, biomasę oraz OZE: pompę ciepła. Przedstawił także efekty ekologiczne termomodernizacji z podziałem na: gaz ziemny, biomasę oraz OZE: pompę ciepła. Omówione zostały także korzyści wykorzystania instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany oświetlenia na żarówki LED. Pan Marek Szymczyk podsumował swoją prelekcję następującymi wnioskami:

 • największy efekt ekologiczny uzyskamy modernizując źródło ciepła,
 • termomodernizacja powinna być kompleksowa czyli obejmować wszystkie konieczne do wykonania usprawnienia,
 • zastosowanie instalacji fotowoltaicznej daje duże oszczędności pod warunkiem bilansowania energii poprzez oddawanie nadprodukcji do sieci i pobieranie energii z sieci w czasie gdy mamy niedobór.

Kolejny prelegent, Dyrektor DROWiŚ UMWŚ Pan Sławomir Neugebauer zdefiniował pojęcie biogospodarki jako zbiór sektorów gospodarki, które zajmują się produkcją, przetwórstwem oraz wykorzystaniem zasobów o biologicznym pochodzeniu. Przedstawił także założenia profilu gospodarczego – jego stworzenie pozwoli na znalezienie niszowej gałęzi gospodarki lub skupienie się na rozwoju obecnych inteligentnych specjalizacjach. Należy wskazać przedsiębiorcom możliwości rozwoju i zmotywować ich do inwestowania w biogospodarkę, pokazując zarówno zyski dla przedsiębiorstwa jak i korzyści dla człowieka i środowiska. Warto tworzyć klastry, w których będą współpracować podmioty z branż – rolnictwa, przetwórstwa, rybołówstwa, odnawialnych źródeł energii i segmentów – nauki, B+R, biznesu, szkolnictwa, rządu. Wszyscy interesariusze powinni ze sobą współpracować, wymieniać doświadczenia, wspierać się, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Powinien powstać HUB – miejsce, w którym podmioty mogłyby spotykać się
i realizować wspólne projekty.

W kolejnej części prelekcji omówione zostały JAP’y – Wspólne Plany Działania. Celem każdego JAP jest rozwój inteligentnej biogospodarki w regionie. Wspólne Plany Działań muszą wpisywać się w cele i potrzeby regionu zdefiniowane w dokumentach strategicznych oraz służyć jako przykłady dobrych praktyk. JAP muszą być odpowiedzią na mocne i słabe strony regionu. Zostały wskazane trzy cele JAP’ów:

 • lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez różnicowanie, w tym wykorzystanie odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym),
 • zwiększenie dochodowości beneficjentów uczestniczących w biogospodarce,
 • integracja B+R+I.

Na koniec zaproponowano wykorzystanie potencjału świętokrzyskich lasów m.in. poprzez: ocenę potencjału i wykorzystanie zasobów leśnych, ocenę intencji i celów MŚP oraz potrzeb w zakresie wiedzy, pomoc MŚP w znalezieniu podmiotów o potrzebnej wiedzy, procesie rozwoju/wzrostu wiedzy oraz tworzeniu produktów i technologii.

Prezes Fundacji Pro Civis Pan Tadeusz Pęczek wskazał na problem kurczenia się zasobów ropy naftowej i węgla i potrzeby szukania nowych źródeł energii. Należy czerpać przede wszystkim
z zasobów przyrodniczych i biologicznych. Za przykład podał wykorzystanie buraka cukrowego przez Holendrów, wskazując, że nie ma drugiej rośliny w rolnictwie, która ma taką wydajność jak burak cukrowy. Wskazał również, że biomasę można przetworzyć na energię, polimery, kosmetyki oraz lekarstwa. Podał przykład fińskiej firmy, która destyluje drewno na ponad 80 składników, i także wytwarza lekarstwa, które stanowią zaledwie 0,5% biomasy, generują 90% przychodów.  W rozwoju biogospodarki niezwykle istotna jest współpraca różnych jednostek, ponieważ jest to tak szeroki zakres, że jeden podmiot nie będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkimi zagadnieniami i problemami. Największy problem stanowi przekonanie przedsiębiorców, rolników, producentów do zaangażowania się w taką współpracę, pokazać im, że może im to przynieść zyski.

W kolejnym wystąpieniu Pan Cezary Cichy przedstawił po krótce zasady działania Centrum współpracy na temat biogospodarki oraz omówił wyniki ankiet, jakie wypełnili obecni na spotkaniu zaproszeni goście. Głównym założeniem powstania Centrum jest fizyczne utworzenie miejsca, gdzie podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność w sektorze biogospodarki, będą mogły nawiązywać szeroko pojętą współpracę.

Po omówieniu wyników ankiet, zaproszeni goście wyrażali swe opinie na temat powstania Centrum. Wszyscy zgodnie wyrazili chęć współpracy. Według nich intensywna realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach Centrum pozwoli na rozwój biogospodarczy regionu, co również wpłynie na poprawę jakości środowiska, zdrowie społeczeństwa, rozwój turystyki prozdrowotnej, która jest siłą napędową regionu świętokrzyskiego. Centrum umożliwi nawiązanie współpracy podmiotów z różnych dziedzin, co przyczyni się do powstania nowych pomysłów na rozwój regionu.

Na koniec warsztatów odbył się pokaz dynamiczny – lot dronem wyposażonym w urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.