Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
15 lutego 2019
W RCNT odbyło się spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki
26 lutego 2019
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
15 lutego 2019
W RCNT odbyło się spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki
26 lutego 2019

Zapraszamy na spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

zaprasza podmioty z sektora biznesu, szkolnictwa, nauki, jednostki B+R, instytucje finansujące, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką biogospodarki, na spotkanie dotyczące funkcjonowania:

Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki

Tematy jakie zostaną omówione na spotkaniu to m.in.:  biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionu,  założenia nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, odnawialne źródła energii.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego br. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny), w godzinach 10:00-13:00.

Zgłoszenia na spotkanie proszę kierować na adres email: sekretariat@rcnt.pl, tel. 41 343 40 50.

 

W dniu 11 lutego 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (RCNT) został podpisany list intencyjny zawiązujący działalność Centrum wiedzy  i rozwoju biogospodarki (Centrum). List został kontrasygnowany przez podmioty z poniższych branż:

  • B+R – RCNT,
  • Biznes – Res Lab Sp. z o.o.,
  • Strona samorządowa – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  • Nauka – dr hab. Anna Rabajczyk,
  • Media – Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach.

Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum będzie aktywny lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Dlatego też, Centrum planuje aktywny udział w konsultacjach społecznych aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju region, takich jak:

  • Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020,
  • Strategia badań i innowacyjności (RIS3): Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,

czy też całkowicie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podkreślenia wymaga, iż przynależność przedsiębiorców do branż wchodzących w skład inteligentnych specjalizacji, analogicznie jak do perspektywy 2014-2020, pozwoli na łatwiejszy dostęp do środków UE w kolejnej perspektywie finansowej. Przykładowo przynależność do gałęzi inteligentnych specjalizacji stanowiło kryterium premiujące (przedsiębiorcy otrzymywali dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej projektów) w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz kryterium dopuszczające (pozwalające na udział w naborze) w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ 2014-2020.

Ponadto, Centrum będzie pełniło funkcję animatora działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją działalność (produkcja, usługi, doradztwo) będą mogły wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, know-how, czy też nawiązywać bezpośrednią współpracę między sobą.

 

Projekt pn. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.