Tereny inwestycyjneRegionalne Centrum Naukowo Technologiczne dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni ponad 12 hektarów przeznaczonych na tereny laboratoryjno-produkcyjne. Są one zlokalizowane w miejscowości Starochęciny, obręb 14 – Starochęciny, gmina Chęciny, powiat kielecki, Województwo Świętokrzyskie

Tereny inwestycyjne są uzbrojone. Uzbrojenie polegało na:

budowie parkingów;
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej z przepompownią;
wybudowaniu drogi wewnętrznej;
ogrodzeniu terenów;
wybudowaniu kanału technologicznego;
instalacji oświetlenia i sieci energetycznej;
ułożeniu sieci światłowodowej.

Wielkość poszczególnych działek:

Nr 137/64 – 0,3760 ha,
Nr 137/65 – 3,0688 ha,
Nr 137/66 – 1,8639 ha,
Nr 137/67 – 2,0460 ha,
Nr 137/68 – 0,4968 ha,
Nr 137/69 – 0,6920 ha,
Nr 137/70 – 0,9905 ha,
Nr 137/71 – 2,0904 ha,
Nr 137/72 – 1,00 ha.

Długość ewentualnej dzierżawy będzie uzależniona od stopnia innowacyjności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz jego wpływu na rozwój inteligentnych specjalizacji regionalnych określonych w „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+” zatwierdzonej 24 lutego 2014 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

* lokalizacja usług nieuciążliwych o różnej formie działalności komercyjnej z wykluczeniem inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości, określone w przepisach szczególnych,
* preferowane formy hali produkcyjno-laboratoryjnej o konstrukcji stalowej z elewacją wykorzystującą drewno naturalne, szkoło i aluminium,
* dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę i nawierzchnię utwardzaną do 60% powierzchni działek, natomiast pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną (zieleń),
* dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
* przy realizacji zabudowy wymagane jest stosowanie rozwiązań projektowych, pozwalających na harmonijne wkomponowanie obiektów usługowych w otoczenie oraz krajobraz,
* możliwość prowadzenia działalności, z zastosowaniem nieuciążliwych dla środowiska procesów technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Zachowanie właściwej odległości oraz odpowiedniego rozwiązania obiektów w stosunku do otoczenia,
* zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej,
* bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów,
* obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w granicach realizowanej inwestycji, zaleca się realizować parkingi z uwzględnieniem zadrzewień i zakrzewień,