REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNERegionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne tworzy warunki organizacyjne, materialne i logistyczne dla transferu osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw oraz działalności badawczo-wdrożeniowej. Ważnym elementem działalności RCN-T będzie prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz tworzenie optymalnych warunków do inwestowania.ADRESACI DZIAŁAŃ RCNTRegionalne Centrum Naukowo-Technologiczne swoją ofertę kieruje do szerokiego grona odbiorców, w skład którego wchodzą:

 • Przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm,
 • Instytucje publiczne,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli,
 • studenci i absolwenci uczelni.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RCN-TDziałalność Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego obejmuje wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa, związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich.


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA RCN-T OBEJMUJE: • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm rozpoczynających i działających na terenie RCNT,
 • działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji, wdrażanie innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla rozwijających się firm,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji,
 • pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla podejmowania działalności w RCNT i na terenach inwestycyjnych będących w jego zarządzie,
 • zarządzanie zasobami RCNT, zapewnienie wzrostu ich wartości oraz pełnienie funkcji instytucji wsparcia biznesu
 • promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz centrami, parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferów technologicznych.


ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ RCN-T W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄ: 1. Zapewnienie usług dla firm rozpoczynających działalność na terenie RCN-T,
 2. Wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno- produkcyjnej dla powstających firm,
 3. Zarządzanie terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla firm w fazie ich powstania,,
 4. Wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych,
 5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi,
 6. Zarządzanie zasobami RCN-T, zapewnienie wzrostu ich wartości,
 7. Organizacja szkoleń, seminariów dla osób zainteresowanych inwestowaniem na terenie RCN-T.


KORZYŚCI PŁYNĄCE Z FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO: • Poprawa wizerunku Województwa Świętokrzyskiego jako Regionu, w którym prężne działa Centrum oferujące kompleksowe tereny inwestycyjne,
 • Korzystne warunki uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w nowoczesnych branżach,
 • Uruchomienie nowych i rozwój istniejących usług przedsiębiorstw Regionu związanych z podnoszeniem innowacyjności firm,
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia badań nad nowymi technologiami w połączeniu z szybszym ich wdrażaniem.

REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNERegionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT), to wydzielona jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, działająca w formie jednostki budżetowej, posiadająca status podmiotu leczniczego.

Cele i działania realizowane są poprzez: zarządzanie w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi, prowadzenie innowacyjnej działalności edukacyjnej w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, wspieranie nauki przez wykorzystanie potencjału kompleksu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. Unikalnym walorem RCNT jest zabytkowy XVII-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy, w którym znajduje się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. Główne cele i zadania:

 

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
 • Promocja zdrowia
 • Wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, powierzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, związanych z realizacją i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, jak i innymi
 • Wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania dostępu technologicznego oraz innowacji
 • Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa
 • Podejmowanie działań dot. kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz turystyki
 • Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowania rynku pracy

 

 

Zaplanowane działania realizujemy m.in. przez:

 

 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem oraz działalnością operacyjną projektów współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej bądź innych projektów lub inicjatyw
 • Gospodarowanie przekazaną w zarząd częścią mienia województwa oraz przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich działania
 • Zarządzanie zasobami Centrum, zapewnienie wzrostu ich wartości oraz pełnienie funkcji instytucji wsparcia biznesu, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, ich częściami jak również lokalami
 • Badania naukowe, prace rozwojowe, ekspertyzy, opinie, analizy, w szczególności w dziedzinie biotechnologii, nauk społecznych i humanistycznych oraz prowadzenie profesjonalnej działalności medycznej, naukowej i technicznej oraz pokrewnych
 • Przystosowanie, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb praktyki
 • Promocję postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości poprzez pozaszkolne formy edukacji oraz działalność wspomagającą edukację

 

 

W wykonywaniu zadań Centrum  współpracuje z:

 

 • Innymi podmiotami leczniczymi
 • Placówkami naukowo-badawczymi
 • Inspekcją sanitarną, inspekcją farmaceutyczną oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
 • Związkami i samorządami zawodowymi
 • Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami