Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki

W dniu 11 lutego 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
w Podzamczu (RCNT) został podpisany list intencyjny zawiązujący działalność Centrum wiedzy
i rozwoju biogospodarki
(Centrum). List został kontrasygnowany przez podmioty z poniższych branż:

  • B+R – RCNT,
  • Biznes – Res Lab Sp. z o.o.,
  • Strona samorządowa – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  • Nauka – dr hab. Anna Rabajczyk,
  • Media – Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach.

Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum będzie aktywny lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Dlatego też, Centrum planuje aktywny udział w konsultacjach społecznych aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju region, takich jak:

  • Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020,
  • Strategia badań i innowacyjności (RIS3): Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,

czy też całkowicie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podkreślenia wymaga, iż przynależność przedsiębiorców do branż wchodzących w skład inteligentnych specjalizacji, analogicznie jak do perspektywy 2014-2020, pozwoli na łatwiejszy dostęp do środków UE w kolejnej perspektywie finansowej. Przykładowo przynależność do gałęzi inteligentnych specjalizacji stanowiło kryterium premiujące (przedsiębiorcy otrzymywali dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej projektów) w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz kryterium dopuszczające (pozwalające na udział w naborze) w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ 2014-2020.

Ponadto, Centrum będzie pełniło funkcję animatora działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją działalność (produkcja, usługi, doradztwo) będą mogły wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, know-how, czy też nawiązywać bezpośrednią współpracę między sobą.

Projekt pn. Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusteres and innovation ecosystem (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach program INTERREG Baltic Sea Region. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.