Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki

W dniu 11 lutego 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (RCNT) został podpisany list intencyjny zawiązujący działalność Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki (Centrum). List został kontrasygnowany przez podmioty z poniższych branż:

  • B+R – RCNT,
  • Biznes – Res Lab Sp. z o.o.,
  • Strona samorządowa – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  • Nauka – dr hab. Anna Rabajczyk,
 • Media – Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach.

Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum będzie aktywny lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Dlatego też, Centrum planuje aktywny udział w konsultacjach społecznych aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju region, takich jak:

 • Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020,
 • Strategia badań i innowacyjności (RIS3): Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,

czy też całkowicie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podkreślenia wymaga, iż przynależność przedsiębiorców do branż wchodzących w skład inteligentnych specjalizacji, analogicznie jak do perspektywy 2014-2020, pozwoli na łatwiejszy dostęp do środków UE w kolejnej perspektywie finansowej. Przykładowo przynależność do gałęzi inteligentnych specjalizacji stanowiło kryterium premiujące (przedsiębiorcy otrzymywali dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej projektów) w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz kryterium dopuszczające (pozwalające na udział w naborze) w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ 2014-2020.

Ponadto, Centrum będzie pełniło funkcję animatora działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją działalność (produkcja, usługi, doradztwo) będą mogły wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, know-how, czy też nawiązywać bezpośrednią współpracę między sobą.

Bioeconomy Knowledge and Development Center is the animator of activities developing these branches of the economy, which are closely related to the bioeconomy. It is a place where entities conducting their activity (production, services, consulting) can exchange their experience, knowledge, know-how or establish direct cooperation between themselves. The main task of the Center’s operation is active lobbying for the establishment of the bioeconomy as a smart specialization of the Świętokrzyskie province. Members will be invited to join the Center from the following industries: R & D, business, local government, science and media.

Projekt pn. Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusteres and innovation ecosystem (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach program INTERREG Baltic Sea Region. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.