RCNT jest wnioskodawcą projektu numer RPSW.03.03.00-26-0017/17 pod nazwą Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”, złożonego w ramach konkursu przeprowadzonego dla działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu: RPSW.03.03.00-26-0017/17).

 

Finanse projektu:

Wartość ogółem: 4 843 065,04 zł

Dofinansowanie UE: 3 839 403,32 zł

 

Projekt zakłada przeprowadzenie prac związanych z kompleksową termomodernizacją budynków o wysokości do 12 metrów poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, w tym docieplenie fragmentu jednego z nich (auli w budynku Centrum Nauki), montaż zestawu paneli PV oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Centrum Nauki co w znaczący sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych elementów.

 

Głównym założeniem inwestycji jest termomodernizacja budynków Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego wraz z wykorzystaniem OZE, w wyniku czego nastąpi poprawa efektywności energetycznej obiektów i wzrost niezależności energetycznej RCNT, a także zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków, zmniejszenie kosztów zużycia wody oraz redukcja nakładów na oświetlenie.

 

W ramach projektu sumarycznie, dzięki wsparciu dotacyjnemu rezultatem będzie:

  1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] 2 096,68;
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 1 864,19;
  3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 58,56;
  4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) 74,15;
  5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] 590 517,22;

 

 Natomiast produktem projektu będzie:

  1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 2;
  2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 6 637,32;
  3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 2;
  4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 2;

 

 Wszystko powyższe oznacza, że projekt wpisuje się w Cel szczegółowy Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ 2014-2020, a mianowicie: Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. Okres realizacji projektu: 2018-2023.

 
logotypy-inplamed